Varför ris inte är bra

Studier har visat att mat med högt GI framkallar inflammation. Diet med hög GI inducerar hyperglykemi, vilket i sin tur inducerar oxidativ stress och ökar pro-inflammatoriska cytokiner, inklusive IL-6 och TNF-α bland både friska försökspersoner och de med nedsatt glukostolerans.
Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5852758/#:~:text=Studies%20have%20reported%20the%20mechanism,impaired%20glucose%20tolerance%20%5B43%5D

En undersökning på Staffordshire Bullterrier visar höga halter av arsenik. Resultaten tyder på att att äta en risbaserad kost under långa perioder utgör en risk för kronisk iAs-exponering hos hundar.
Ris är en vanlig beståndsdel i djurfoder, och hundar äter ofta samma mat kontinuerligt dagligen under långa perioder. 
https://bvajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1136/vr.105493